P R O J E C T S
Cafe Oz
Cafe & Bar
Ranjit Avenue
 
Hotel Randhawa International
Batala Road
 
Mehman-e-Khas
Turkish
 
.
.
. 234 - Green Avenue   narotam_ar@hotmail.com   0183-5008986 .
. Amritsar - 143001   narotam_ar@yahoo.com   0-9814238687
. Punjab - India
.
.
.